Her er der plads til alle

Uanset funktionsevne kan eleverne følge skolens fag og indhold og pædagogisk tilrettelagt samvær med differentierede mål.

Vi tilbyder undervisning på tre forskellige niveauer baseret på  ‘gøremålsundervisning’, dvs. undervisning i praksis, uanset om det er prøveforberedende fag eller praktisk orienterede fag.

inklusion og specialundervisning

Som udgangspunkt undervises der i små hold, og individuel vejledning ydes i det omfang, det er nødvendigt. Vejledningen er baseret på, at eleven skal opnå størst mulige  selvstændighed og ansvar.

Det meste af undervisningen er gøremålsundervisning, hvor undervisningen foregår gennem løsning af praktiske opgaver.i værkstederne.

Eleven modtager individuel vejledning i forhold til at løse opgaver i undervisningen og pædagogisk tilrettelagt samvær.

Overskud til eleverne

Vi er en lille skole med ca. 45 sengepladser. 
Skolen har en overskuelig størrelse, hvilket betyder, at undervisningstilbuddet både kan give muligheder og udfordringer i forhold til at få fællesskabet og den demokratiske dannelse til at fungere i hverdagen. 

Denne dannelse foregår i et overskueligt miljø.

støttemuligheder

– Mentorstøtte
– Inklusionsstøtte under 9 timer a’ 60 min
– Specialundervisning over 9 timer ’a 60 min.
– Særlig individuel støtte af social karakter 
(bevilges af den kommune, hvor eleven har folkeregisteradresse).

Der indhentes epikriser og tidligere PPR- og skoleudtaleser. 

For elever over 18 år indhentes udtalelser fra uvildig ekstern psykolog.

Omfanget og indholdet af elevens støttebehov vurderes, beskrives og evalueres.

 

Viden til kompetencer

· Eleven får hjælp til at omsætte viden til kompetencer 
· Eleven støttes i at forstå egne udfordringer 
· Eleven støttes i at organisere sin hverdag 
· Elever, der har behov for gentagelser, får mulighed for 
  at afprøve opgaver flere gange
· Der er opfølgning på handleplanerne

Skolen stiller nødvendigt IT-udstyr og skrive-læseprogrammer til rådighed for alle elever, der har behov.

Kommer du til åbent hus?

D. 27. september 2020 fra 11-15
arrangementet er for alle interesserede