Året der gik – 2021

Tak til alle for endnu et fantastisk år på Struer Fri Fag- og Højskole.
Med et tilbageblik på 2021 dukker mange gode minder op.

Vi har skærpet opmærksomheden mod en bæredygtighedsdagsorden; social, økonomisk og grøn.  Godt hjulpet på vej af GREEN projektet (EU-projekt), medlem af højskolernes bæredygtighedsnetværk og et stort engagement fra bestyrelse, elever og medarbejdere.


Ny tradition – vi samler skrald

Et af Frie Fagskolers gøremåls dogmer er: ”at gøre noget for nogen”. På eksemplarisk vis hjalp skolens elever og lærere med, at give den danske natur en forårsrengøring Sammen med 185.000 andre danskere deltog vi i den årlige affaldsindsamling i uge 15. Vi fandt også en brugt minigolfbane, som vi placerede på skolens udendørsarealer. Den bliver flittigt brugt af alle.


Vild med vilje

Skolen tænker biodiversitet ind i anvendelse af udendørsarealer. Dvs. at vi bevidst afsætter arealer til
fri og bi-venlig natur. Vi har i 2021 fået eget bistade, og har været selvforsynende med 37 kg honning. Serviceleder Per Holst-Hansen har i bedste ”Pippistil” lært biproduktets ædle kunst.


Tagrenovering – Nye muligheder, ny energi, nye forhold

Det kommende projekt på Struer Fri Fagskole adresserer flere aktuelle udfordringer:

  • Et utæt tag
  • Et stort energiforbrug (Udgifter til vand, varme og el var i 2020: DKK 880.000)
  • Behov for at kunne rumme flere elever (som i dag huses i pavilloner)
  • I forbindelse med et behov for at renovere det eksisterende utætte (og dårligt isolerede) tag, ønskes det at være mere ambitiøs og samtidig adressere flere af skolens udfordringer og potentialer:

Nyt solcelletag
Når tagfladen skal fornyes, vælges der en ambitiøs løsning med et nyt energiproducerende tag, hvor
hele taget dækkes med solceller i stedet for et traditionelt tagmateriale. Dette løser udfordringen med at få
et tæt tag – og samtidig vil en stor del af skolens elforbrug fremover kunne dækkes med vedvarende energi
fra egen produktion. Merinvesteringen betales hjem med en miljøgevinst og en løbende økonomisk besparelse.

Vision – En grønnere profil
Struer Fri Fag- og Højskole er medlem af Højskolernes bæredygtighedsnetværk, vi vil gå foran i forhold til bæredygtighed og har en vision om at være 20% bedre på den grønne profil, end loven kræver. Vi har derfor indtænkt en bæredygtig tilgang i renoveringsprojektet. Da renovering primært sker i gamle bygninger, ønsker vi at have fokus på bæredygtighed. Vi tror på, at arbejdet med bæredygtighed; klimamæssigt, socialt og økonomisk er en vigtig faktor for skolens fremtidige grundlag og eksistens.

Økonomisk bæredygtighed- og udnyttelse af eksisterende ressourcer

Skolens har tidligere fremsendt 3-års budgetter, og de udviser et overskud. Budgetterne er udarbejdet på baggrund i faktiske elevtal. Årselevtallet for skolerne har udviklet sig fra 54,5 i 2018 til et forventet årselevtal i 2021 på 85 årselever.

Nye værelser
Det nye velisolerede tag vil give et mere attraktivt indeklima i tagrummet og giver nye muligheder for at udnytte arealet under tagfladen. Da skolen har et behov for flere elevværelser (er p.t. afhængig af midlertidige værelser opstillet på skolens område) – og ser muligheder for at hjælpe flere unge (fra ventelisten) videre med et forløb på skolen, er det oplagt at etablere disse ved at udnytte kapacitet indenfor eksisterende bygninger fremfor at skulle bygge nyt. En alternativ løsning som nybyggeri vil have et væsentligt større materialeforbrug, energiforbrug og være mindre attraktivt økonomisk.

Den indtægt, der genereres fra nye elevværelser (og/eller sparet husleje til midlertidige værelser), er med til at sikre en bæredygtig økonomi for skolen i forbindelse med investeringen i forbedrede fysiske rammer.

Et samlet projekt
Det er relevant at etablere værelserne i forbindelse med tagudskiftningen, da dette vil påvirke udformningen af taget. I skrivende stund, afventer vi svar fra Styrelsen for kvalitet og undervisning, om de vil om konvertere et statslån, så den samlede investering kan komme på plads og renoveringen kan gå i gang i 2022.

Færch Fonden har doneret 500.000 til projektet.
For at fremtidssikre vores skole, trænger de bygningsmæssige rammer generelt til et løft. Det har givet os mod på at søge fonde til nye fællesrum, værksteder og indbydende udenomsarealer, som styrker fortællingen om vores skoleform.

En fremtidssikret skole

Primus Motor hjælper os med at udarbejde en fondsstrategi. Forud for det ligger der et grundigt arbejde, med interessentgruppe interviews, en kreativ workshop og her i december har vi stillet skarpt på vinklingen.

Analyser viser, dels at 46.000 unge (15-24 årige) i dag er uden for uddannelse og job, dels at der i 2030 mangler 99.000 faglærte, og at ca. 60.000 ufaglærte vil stå uden job (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd). Det er vigtigt for arbejdskraften og for væksten i samfundet, at vi får flyttet flere fra overførselsindkomster til selvforsørgelse. Det skal helst ske i samarbejde med de lokale erhvervsaktører både private og offentlige.

Struer Fri Fagskole vil spille en afgørende rolle ved at tilbyde en skoleform, som netop kan øge sandsynligheden for at de unge opnår livsmestring og senere hen bliver faglært. Det er et vigtigt samfundsproblem at få løst.

Denne strategi vil kræve et grundigt forarbejde at finde de rette aktører, som vil samarbejdet (dybere end på praktikvært niveau), og det vil kræve at skolen er stærk i at beskrive, hvad samarbejdspartnerne vil få ud af samarbejdet. Skolen vil demonstrere det gode samarbejde om den unge og være til inspiration for andre skoler. Vinklen tænker både i at invitere erhvervsliv (bredt) ind på skolen og at samarbejde med erhvervslivet ude i lokalsamfundet. Den fysiske afspejling af samarbejdet kunne findes i et nyt fællesrum, som samler linjefagene i samme bygning og kombinerer linjefagsarbejdet med fællesskabende aktiviteter i fællesrummet. Skolen kan invitere virksomheder og institutioner ind til demonstrationer og mindre projekter. På skolen kan der forberedes og drages ud til besøg, samarbejde og lign hos samarbejdspartnerne.  Det anbefales, at Struer Fri Fagskole tager samarbejdet med erhvervslivet til et yderligere strategisk niveau og melder tre foretrukne samarbejdspartnere i Struer og omegn ud, som skolen vil arbejde for at få skabt meningsfulde og demonstrationsværdige samarbejder med. Lydens By anbefales at være den ene af de tre. De to andre ville oplagt være inden for Care/velfærdsteknologiområdet og genbrug/bæredygtighed. Det er ambitiøst, det kræver benarbejde at finde den fællesnævner som giver mening for eleven og virksomhederne, men på det niveau har det potentiale til at blive en metodeudvikling, som kan vise sig at komme andre skoler og unge til gavn – og skabe sammenhængskraft og et stærkt brand i Struer.


Besøg af kommunaldirektøren
Den 5. november kom Struers kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller på besøg. Det er altid dejligt at vise rundt på skolen, hvor alle tager i mod med åbne arme. Jesper sagde, at vores institution er vigtig for Struer By, og det er ikke så ringe endda, når det kommer fra den position. Struer Kommune har også hjulpet skolen, med prioritetsstillinger i et lån, så det har været muligt for os at få byggeriet finansieret.

Girls’ Day in science
Girls’ Day in science sætter fokus og naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk. Vores Game Designlærer Alexander og Rasmus tog imod 14 elever fra Limfjordsskolens 9. Klasse.  Vi er altid glade for at vise skolen frem, og dele vores faglighed med omverden.

Praktik
Efter en længere nedlukningsperiode med Corona restriktioner, blev der igen åbnet op for praktik. For at afklare eleverne til fremtidig uddannelse og job er praktikken en vigtig del af linjefagsundervisningen på fagskolen. Vi har et stort praktiknetværk og vi arbejder konstant med at finde nye samarbejdspartnere, som matcher den enkelte elev. Det betyder rigtig meget for de unge, at få mulighed for at vise, hvad de kan. 
Når skolen sender eleverne videre, er der altid fokus på elevens udvikling, der skal være en meningsfuld plan for eleven og vi vil sikre fortsat progression. Det er så dejligt, når samarbejdet mellem skolen og praktikværterne bærer frugt, og de unge får mulighed for at få en læreplads, inden de går i gang med GF2.
Tak til Tømrerfirmaet Roesgaard.
Frie Fagskoler giver med enkeltfagsordningen i dansk og matematik mulighed for at opnå de adgangsgivende karakterer til erhvervsuddannelser.


Udvikling af Højskolen
Højskolen har stor succes med korte kurser, og vi ønsker at få flere højskolekursister på lange kurser og få en bedre udnyttelse af kapaciteten på højskolen. Vi har et rigtig godt undervisningstilbud og gode kompetencer.
Konsulent Lasse Eberhart har hjulpet ledelsen med at fokusere på didaktikken og forretningsudviklingen. Støtte fra ”Højskolernes mangfoldighedsprojekt” har også hjulpet os på vej i forhold til udvikling af Højskolen.

Højskolen har bevæget sig fra at have et snævert fokus på vægttab til at blive foldet ud i forhold til hovedsigtet: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Højskolen har i dag fokus på at vi er en Folkehøjskole med fokus på sundhed, dannelse, natur og nærhed. Struer Højskole har fokus på at rekruttere en bredere målgruppe, end den, højskolerne traditionelt henvender sig til.
Der er i dag en overrepræsentation af ”4.G’ere” på Danske Folkehøjskoler, dvs. elever der har afsluttet studentereksamen og tager et sabbatår. Udbyttet af udviklingsarbejdet på Højskolen har betydet, at vi har fået nye fag, ny skemastruktur, nye kurser, nye elevgrupper, lærerne tænker i nye muligheder, der er ansat nye timelærere, fællesskabet og samværsdelen er styrket og der er udarbejdet en ny markedsføringsstrategi.

På Højskolen arbejder vi på at blive meget mere tydelige på, hvilken værdi vi giver til samfundet.

Højskoleruten indvies foråret 2022
Vi har formidlet indhold til 3 stops på den nye højskolerute – et ved højskolen, Struerpigen samt ved færgeoverfarten til Venø. Vi samarbejder med Lydens By, Geopark Vestjylland, Livsstilshøjskolen i Gudum samt Mangfoldighedspuljen om projektet.

Rutestop ved Struer Højskole
Her står du ved Struer Højskole. Vi er en af Danmarks mindste folkehøjskoler med plads til ca. 40 elever. Vi har fokus på et sundere liv, og vi ser sundhed i et bredt perspektiv. Her tæller vi ikke antallet af gulerødder, vi vil hellere tælle antallet af grin og gåture vi har haft sammen.

Vi mener, det er vigtigt både at have en sund krop og sind, men også et rigt socialt liv. Derfor fylder fællesskabet meget på vores folkehøjskole.

Fællesskabet er også det, som er fundamentet for vores bygninger. Stenen, som du står ved siden af, minder os om det hver gang vi går ind i bygningen. Der står Agnes Aalkjær på den. Hun var en original i gadebilledet i Struer, og hun fik aldrig en plads i fællesskabet. Og nu skal du høre hvorfor….

Agnes Aalkjær blev født i 1874 og døde i 1964. Hun blev uddannet farmaceut. Det er sådan en du møder, når du går på apoteket. En dag i 1912 kommer en ung Anges måske til at begå en lille fejl på arbejdet. Hun havde kun præcis 8 dages erfaring som farmaceut. Og nu kom hun måske til at give noget forkert medicin til en mælkekusk. En mælkekusk var noget man havde på den tid. De kørte rundt på hestevogn og hentede mælken hos landmanden og transporterede det hen til mejeriet. Man har aldrig fundet ud af, om hun virkeligt kom til at udlevere noget forkert medicin, men man ved med sikkerhed, at der blev startet en vandrehistorie om det. Altså en historie der vandrer fra person til person. Historien udviklede sig vildere og vildere i takt med at den blev fortalt mange gange, og på et tidspunkt bliver den til en historie om, at hun havde udleveret noget medicin, som et barn døde af. Snakken gik livligt i byen, og Agnes blev med tiden til denne her sære original som gik rundt i gaderne i området her.

Agnes elskede sit hjem. Hun boede på noget der hed Møllegaarden. Hun boede der alene, og fik aldrig børn. Måske på grund af den historie som blev fortalt om hende.

Agnes var god til at passe på sine penge, så da hun døde havde hun faktisk ret mange penge. Hun havde lavet et testamente, hvor hun ønskede at hendes hjem, Møllegaarden, skulle blive til et mødested for ensomme gamle damer. Et sted og et fællesskab hun selv havde manglet, da hun levede.

Møllegaarden var desværre i så dårlig stand, at man måtte rage bygningen ned. I stedet valgte man at opføre et plejehjem for de penge hun efterlod. Plejehjemmet blev indviet i 1974, 100 år efter Agnes Aalkjær blev født, og man gav det navnet, Aalkjærsminde. Det er de bygninger der i dag huser højskolen, og hvis du kigger op på højskolens vinduer, kigger du op på vores foredragssal. Her begynder vi dagen med en morgensamling for vores højskoleelever. Hos os starter dagen bedst med en sang. Og i dag er du inviteret med til sang.

Ny Kogebog – Madværkstedet 2
Struer Fri Fag- og Højskole har igen udgivet en kogebog sammen med Anika. Madværkstedet 2 udkom den. 11. november.
Madværkstedet 1 har fuldt ud levet op til det formål den var tiltænkt: ”En pædagogisk og praktisk vejledning i tilberedning af sund og velsmagende mad. Kogebogen er flittigt blevet brugt i køkkenundervisningen på høj- og fagskolen. Samtidig er kogebogen blevet solgt på Højskolens Webshop. Bestyrelsen har ønsket at gentage succesen og har opfordret Anika til at være forfatter til endnu en kogebog. 
Den er lavet i samme stil som den første kogebog ”Madværkstedet”. Bogen er opdateret i grafik og opsætning, men stadig med den gode spiralryg. Der er kommet 2 nye kategorier – vegetar og retter til 2 personer. Derudover er der et bæredygtighedssymbol, som guider til at undgå madspild.

Opskrifterne er bl.a. udviklet i samarbejde med køkkenpersonalet på skolen; Laila og Beatrice, derudover har Helle og Laila for nogle år siden udviklet nogle grove salater, som også er med i kogebogen. 

Der er tænkt i retter, som vi ved, rammer den brede befolkning. Genkendelige danske retter på en sund måde og nye eksotiske retter, men altid med råvarer, som kan købes i et hvert supermarked. Madværkstedet er solgt i næsten 4.700 eksemplarer og der er allerede solgt ca. 700 af Madværkstedet 2.  Jeg håber I bliver glade for bogen.

Åben skole, arrangementer i og udenfor huset
Højskolen har sat sig som mål, at Struer Højskole skal være: ”Struers Højskole”, hvor vi ønsker at skabe traditioner for, at Struer borgere kommer til foredrag. Hele 12 foredrag blev planlagt, en del blev gennemført, b.la. Loui Lam, der fortalte om Bæredygtig forbrug, finansiel uafhængighed. Betinna Buhl; ”Det danske måltid”, Niels Honore: ”Altæderens guide til en sundere hverdag” Veganeraktivist.

Som led i bæredygtighedsprojektet: ”Struer Leaves no one behind” deltog Højskolen og køkkenet på Sansefestivalen med et læringstema: ”Det bæredygtige køkken”.
Vi prioriterer arrangementer ud af huset og har besluttet at vi planlægger at deltage i Struer Sansefestival, Ausumgaard, Folkemødet på Mors. Ligeledes deltager Højskolen på Folkemødet.

Vi har arrangeret flere ture ud af huset, både på Fag- og Højskolen. ”Oplev Vestjylland på Cykel”, Møgelø, Hamborg. Eleverne på Fagskolen har været optaget af foredrag ud af huset: Mads Marius, Dina Thorslund, var et hit. Ikke mindst da verdensmesteren kørte et par elever hjem.

Ny Film Fagskolen
Fagskolen fik produceret et ny film, som på en meget autentisk måde fortæller, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder med praksisfaglighed. Stor tak til alle der har bidraget til videoen.
Videoen er bl.a. støttet at Tietgenfonden, som også støtter de Camps som Frie Fagskoler afholder inden for de forskellige brancher.

Personalesituationen
Mette stoppede til sommerferien og vi tog imod Allan, som underviser i Håndværk, motion og matematik.
Vi glæder os over at Liv er tilbage og stiller skarpt på den pædagogiske udvikling. Vi har fået opgraderet vores timelærer/vikarkorps; Isabella, Laura, Brit, Nicoline og senest er Thor kommet til som ny Game Design lærer.
Vores garvede vikar, Palle er i år ansat i fast skema, da han vikarierer for Michael der er på deltidsbarsel. Køkkenet er blevet styrket med ansættelse af Gitte. På Højskolen er Nanna ansat i et barselsvikariat for Marianne Hansen. 


Ny forstander til august

Efter 19 år som forstander fratræder jeg med udgangen af dette skoleår for at give plads til nye kræfter, der vil fortsætte skolens positive udvikling.

Det sker i god forståelse med skolens bestyrelse, som lige efter nytår går i gang med at søge en ny forstander, som har lyst til at stå i spidsen for at videreudvikle en skole, der har stærke rødder i lokalsamfundet og samtidig er inde i en yderst positiv udvikling.

Jeg tiltrådte stillingen 1. august 2002, og er i år fyldt 62, og det er et godt tidspunkt at give stafetten videre.

”Jeg er bestemt ikke kørt træt i jobbet. Det er noget af det mest privilegerede arbejde, man kan have, nemlig at være med til at give mennesker ballast for at kunne udvikle sig både fagligt og menneskeligt”.

Men netop et sådant job kræver også mange ressourcer, og jeg vil hellere stoppe nu og give plads til nye måder at gribe tingene an på frem for at blive på posten, til jeg mister engagementet.

Struer Fri Fag og Højskole er i en positiv udvikling med stort fokus på bæredygtighed og vi har fået økonomisk luft til at renovere skolens bygninger, med flere miljøvenlige tiltag og udbygge skolen i foråret 22. Vi har det største elevhold i mange år, og det er vigtigt, at den positive udvikling fastholdes.

Skolen har dygtige og engagerede afdelingsledere og medarbejdere, vi har udviklet en stærk organisation. Det er med stor stolthed, at jeg giver stafetten videre.


Vi har en Fri Fag- og Højskole med et stort udviklingspotentiale for en person, der kan se sig selv i en spændende dannelsesmæssig proces og arbejde med folkelig oplysning. På den Fri Fagskole specialiserer eleverne sig inden for forskellige erhvervsområder og på højskolen arbejder vi med sundhed og livsstil. På begge skoler arbejder vi med fællesskaber, mangfoldighed, dannelse og livsoplysning.

Jeg kommer til at savne skolen, eleverne, alle medarbejderne og fantastiske samarbejdspartnere.

 Ligesom alle andre, skal jeg også være omstillingsparat. Jeg ved at bestyrelsen gør alt for at finde den afløser, som kan drive skolen videre sammen med alle vores dygtige medarbejdere.

Tak til elever, forældre, personale, samarbejdspartnere og skolens dygtige medarbejdere- der hver dag arbejder på at gøre noget for nogen og gøre vores skole elevparat-

Rigtig god jul og godt nytår til alle

Else Marie Markvorsen
Forstander